മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ നൂതന സാധ്യതകൾ. എന്താണീ SEO ?

മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന പദം നമുക്കെല്ലാം ചിരപരിചിതമാണല്ലോ. എന്നാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഉയർന്നു കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പുത്തൻ പദമാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് . ലോകം ഡിജിറ്റൽ ആയപ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കളെ തേടി മാർക്കറ്റിംഗും ഡിജിറ്റലായി. സിമ്പിൾ ബട്ട് പവർഫുൾ, അത്ര തന്നെ. ഗൂഗിൾ പോലെ ഉള്ള സെർച് എൻജിനുകളും , നവമാധ്യമങ്ങളുമാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ പ്രവർത്തനമേഖല.
സാധാരണ മാർക്കറ്റിംഗിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രക്രിയ. ഒരു പാട് , സമയവും, അധ്വാനവും എല്ലാറ്റിലും ഉപരി കഴിവുറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ വിദഗ്ദരുടെ നിതാന്ത പരിശ്രമവും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, താരതമ്യേന ചിലവു കുറഞ്ഞതും, കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത ഉള്ളതുമാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന വസ്തുത അതിനെ ഏറെ പ്രിയങ്കരമാക്കുന്നു.

എന്താണ് SEO? അത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

ഗൂഗിൾ, ബിങ്ങ്, യാഹൂ മുതലായവ ആണ്‌ ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സെർച്ച് എൻജിനുകൾ . SEO അഥവാ സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷന്റെ പ്രവർത്തനമേഖലയും അവ തന്നെയാണ്.ഉപഭോക്താക്കൾ സെർച്ച് എൻജിനുകളിൽ പരതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളെ കീവേർഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ പദങ്ങൾക്ക് അനുസ്ര്തമായി വെബ് സൈറ്റുകളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് SEO ചെയ്യുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തി ഗൂഗിളിൽ ഒരു വാക്ക് പരതി എന്നിരിക്കട്ടെ. ആ വാക്ക് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം ആയിട്ടുള്ള വെബ് സൈറ്റുകൾ ഏത് ഓർഡറിൽ കാണിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗൂഗിൾ അൽഗോരിതം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാ തരം കീവേർഡുകൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. SEO ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിൽ ആണ് ചെയ്യാറ്. ഓൺ പേജും, ഓഫ് പേജും . ഓൺ പേജ് എന്നത് വെബ് സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കം ആണ്. വെബ് സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കം സത്യമായതും, യാഥാർത്ഥ്യം ആയതും ആയിരിക്കണം. മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഉള്ളടക്കം എങ്കിൽ ഗൂഗിളിന് അത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയും വെബ്സൈറ്റ് പിൻതള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഓഫ് പേജ് എന്നത് വെബ് സൈറ്റിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്തു നൽകുന്ന ബാക്ക് ലിങ്കുകൾ ആണ്. അവ ഉള്ളടക്കത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്നവയും ഗൂഗിൾ റാങ്കിംഗിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നവയും ആയിരിക്കണം.

MARKET RESEARCH FUNDAMENTALS

Market research is one of the crucial steps in a running a successful business. No matter how amazing your product or service is, without understanding your customers its going to be tough for you to make a splash in your marketplace. There are two phases of market research, primary and secondary. Here we are going to focus on primary research which means collecting insights directly from people whether that is in the form of interviews, focus groups, surveys or other methods.

Primary method is going to be the most valuable for you because they are going to answer the specific questions you have about your customers and your business. But as a second point you may benefit from secondary research. This is the research that is already out there and analysed for you. Secondary research is good for basic research and details about your industry like market size, major players, so you can understand where you fit in and on a high level how to differentiate yourself on that space. Secondary research is often available for free from government organizations like the Bureau of Labour Statistics or you can buy reports from large research organizations.

When people think about market research the first thing that comes to their mind is the focus group, a discussion with a room full of people who share the common traits. Focus group tend to get a bad rap in the industry mostly because they have been misused for years. In market research participants often say one thing and do another. That means when you ask someone to describe what they would do, its notoriously unreliable. However, focus groups are perfect in some situations. Let’s look at three times when you share use of a focus group as a part of your research plan. First, a focus group can be the best bet when you brainstorm ideas directly from your target audience. Focus groups are perfect in brainstorming new ideas. They are also a good option when you are starting from scratch and getting to know your customer. With a focus group, you can invite your customers to tell you experience about your company or describe how they felt with different interactions with your brand. Even if you weren’t sure who your core customers were after one focus group you should be make pretty good hypothesis. The third reason to consider a focus group is if you want to know how the public will react to a new product or situation. Hearing people discuss their reaction and bounce ideas off each another helps to gauge what emotions a new product or situation would bring up. Politicians use focus groups to pilot messaging or get the words right to a deliver a speech to a big crowd. Likewise, you might have to use a focus group to pilot questions for a large-scale quantitative study. Focus groups measure reactions not behaviour. They won’t give you answers but they will help you gather ideas and measure shared sentiment.

People love to talk about their experiences and your customers are people.  If you can direct their chatter towards your research goals, you will be able to uncover deep insights quicker than you ever thought possible. We will share 3 things you will be doing while conducting interviews and 3 things you should avoid at all cost:

How to interview

 1. Make sure you know what your goal is going to the interview
 2. Built rapport.
 3. Reflect back their emotions

Interviewing mistakes

 1. Talking more than you listen
 2. Asking “why?”
 3. Forgetting to test your questions

Our brains tend to link emotional moments with visuals in our mind and researchers have figured out how to leverage this connection. Just like other interviews image-based interviews start by inviting the right participants to the party. The difference here is that you ask them to do some prep work to bring 10 to 15 pictures to the interview. The second step is to run one-on-one interviews where you talk with participants about each picture they bring. Ask with general thoughts and feelings and then follow up with questions that dig deeper. Third, use a forced pairing technique that asks participants to think about that topic in images that normally wouldn’t associate with it.

Ethnographic research

Ethnography is a research model associated with social and cultural anthropology. Over the past decade it has gained a lot of traction in the market research. It’s a way to immerse yourself in your audience’s natural environment, observing behaviour in their homes, offices, schools, anywhere else they go. With ethnography you get first-hand to see how users interact with technology in their daily lives on their own devices in their daily routines. It helps researchers and stakeholders empathize with customers and solve real problems for them. These immersive interviews are so powerful. There are two types of ethnography. The first one is passive observation. This is when you shadow a customer while they go back their everyday tasks. You don’t interrupt them or ask them questions, you just observe and document with notes, photographs, sketches and videos. The second type is contextual interviews. This is where you observe and interact asking questions and probing deeper. While questions can be drafted in advance, the best immersive interviews are unscripted prompted solely by what is happening in the moment. It takes time how to build rapport quickly, get a participant talking, observe their actions and keep your questions aligned with your research goals, but aside from practise, the set up is simple and anyone can do it. All you have to do is to be present and completely focused on your participant. The interviews themselves do take time anywhere between two to six hours. As a result, the cost is higher than other methods, but it is one of the biggest ways to dig deep into your customer’s journey and really learn how they are incorporating your brand in their lives.

Dairy Studies

Dairy studies are about recording behaviour when it happens. They help you explore the moments that matter, by capturing them at the moment they happen. In a project for Google news, participants were asked to record their screen every time they checked the news over 4-day period and explain what they were looking at. These time stamped diary entries helped in identifying the reasons that certain audiences were switching between news apps. The screen recordings helped in learning about the features they needed at different moments in their experience. Learning about your customer experience in context will help you make confident decisions about your brand or product. Mobile diary studies make this a good option to understanding more about your customers. And unlike in-person interviews this is a scalable option.

Usability Testing

In their first year, Amazon.com invested 100 times more in their usability testing and they did in marketing and according to Jeff Bezos, this was the strategy that led to amazon’s success. Usability testing is the type of research that is done when we already have a website, app or prototype and we might want to see how our audiences might use it. These are one-on-one sessions and all you need to start seeing trends is just a handful of participants. Research shows that you don’t get sizably better results by testing more than five participants per audience segment. The goal here is small scale interactive testing on a continuous basis. When planning your usability testing, you will first have to decide whether it should be open ended or driven by specific tasks which we call scenarios. Based on your goals you might want the participants to poke around freeform, talk about first impressions and show you what they might use in real life. Sometimes, you want to focus on specific parts of your site. In these cases, use scenarios. For example, a scenario when testing e-commerce app might be “show me how you would add to your cart?”. The second decision you should take is if you want a moderator, someone to be there live to lead a session. You are able to create conversation, ask to follow up and probe into anything that seems interesting or unexpected. If participants don’t understand a task you can help explain. If you need testing done faster and a larger scale though, unmoderated usability testing is an option. There are a number of third-party tools that can help you set up an unmoderated test, where participants record their screen and speak out loud as they respond to written scenario. While you won’t be able to ask questions in real time, you might actually get realistic feedback because the participant is acting on their own rather than trying to please a facilitator. Finally, you will need to consider whether to conduct your session in-person or remotely. Ultimately, usability testing works because you are gathering information directly from your target users. Even with just five participants you are going to see trends about what is working and what is not so that you can make your products better for the people who matter the most, your customers.

Survey Research

Survey research is often used to explain trends or features of large groups. 4 best practises for your survey research includes:

 1. Determining the goal
 2. Keep it short and sweet with prioritising critical question
 3. Writing simple, direct and specific questions
 4. Pilot your questions

        Data Analytics

A few years ago, Vespa scooters set up to attract more customers. Using analytics, they found out that Vespa owners, posted far more on topics related to style, fashion, design, architecture and art. So instead of blogging just about scooters, Vespa started posting about these topics too. In just 3 months, Vespa drove 50,000 more visitors to their site many using more keywords related to style and art. This meant 2800 sales leads for Vespa almost half of which were new to the brand. That’s useful data. There is a lot to gain by routinely looking at data being generated by customers. Let’s dig into 3 types of analytics that modern day researcher uses to learn more about their customers.

The first is web analytics. Web analytics help you understand how your website visitors flow through your site and interact with specific pages. They provide insights on technical issues, content topics, and most importantly where your visitors dropped from the conversion path.

The second type is search analytics. Search data tells you what keywords your potential customers uses to find you and what other terms they are searching for. You can segment your visitors by the words they use, whether they are new or returning, their geography, how they got there. Learning the most common keywords used on your site and on your competitor’s, site will help you fine tune your content. By adding more what is working and targeting those specific audience segments, it is a no brainer that you will boost your conversions.

The third type of analytics is social listening. This is where we mine social media for information about your customers.

Eye Tracking and Biometrics

Today eye tracking and biometrics research tools can detect eye motions, sweat beads, heart rates and micro expression on the face. Eye tracking is a tool that uses reflections from the eyes cornea to measure how the eye moves. With this type of tool, you can learn where your customers look, what they look at, how much time they spend gazing at different stimuli and how their pupils react. You will end up with a heat map of where your participant cast their gazes. Eye tracking tools can be used on a computer or by wearing special glasses in a more open setting to test things like brand placement on a grocery store shelf, research on how customers move between retail shelves and their phones ore ad placement on a busy airport.

Galvanic Skin Response or the GSR measures even the smallest changes in the sweat gland activity, which can tell us about how intensely our emotions kick in as we use a product or react to a brand. Heart rate monitors can give us data on what speeds or slows the heart rate indicating an emotional reaction. Facial expression analysis is a computer guided system that detects even the smallest micro expression on the face. There are apps today that can literally use your phone’s camera to detect what a person’s facial expressions are saying. Eye tracking and biometric research tools are being applied across a wide variety of industries to make us safer, ensure that a particular ad pops and help us create better products. All this technology is available to help you better understand your customers.

Conclusion

With the above methods you will be able to nail down a sound research plan and start gathering the customer insights you need. For help along the way feel free to mail us @ [email protected].

Content Management System WordPress

Why content management system wordpress? Reasons to Choose WordPress as Your Website’s Content Management System

Do you know the importance of WordPress? It is nothing but content management software used especially for web development. WordPress can be appraised as the topmost tool established for creating any kind of website for your business. Nowadays, people have started to use the online platform for marketing their products and services in a greater way. The languages included in WordPress can provide a wide range of benefits to your website. Now you are going to see some of the significant reasons for choosing WordPress.

Easy To Access In A Simple Method 

One of the fundamental reasons for preferring the word press is that simple to use. WordPress is a software platform that allows the user to post content within a single tick. If you people do not have any basic knowledge about the HTML and CSS can able to start your web design via the WordPress software. In case, if you do not have the interest to create the website design in your own way, at least you should update the website without the involvement of designer.

Wide Ranges Of Built-In Themes 

WordPress can maintain a huge number of built-in themes for designing the website in a good manner. With the help of themes, you people can able to create an attractive and eye-catchy design for enhancing your business market. Besides this, the web designer or business owner needs to spend much more time on creating a website.

Preserve Your Valuable Time And Money 

While creating a website, you need not spend plenty of time and money as like before. You people just need to purchase the domain name and hosting for completing your installation process effectively. Besides, you should not pay money to the web designer for establishing and maintaining your website because it can be efficiently done through WordPress.

Does Not Need More Knowledge About Coding

You people does not require any special skills and knowledge for accessing the wordpress. At the same time, the problems faced by the business owners have been solved effectively. WordPress can be designed with the highest level of security for enhancing your business level. Web developers can able to access WordPress without using any coding and design skills.

Among the aforementioned information, you can clearly understand the reasons for preferring the word press. Make use of this information, and grab the importance of using WordPress. 

What To Expect For 2020 Web Development Trends?

web development trends 2020 !!The term website is the most excellent tool to be required for every business people to take his or her business level to the next stage. The competition between the business worlds has been increased tremendously, so you need to create the plan accordingly. The goals and objectives of the organization can be varied that can be completely depended upon the products and services they are selling.

Nowadays, people have turned to produce the eye-catchy website for attracting numerous amounts of consumers on their website for achieving their business goals effectively. You need to follow the development trends and provide innovative ideas for leading your business easily. Let see the expected trends in 2019 regarding web development.

Progressive Web Apps (PWA)

This is one of the top-notch impactful trends in web development for enhancing the browsing experience while accessing through mobile applications. After the arrival of web development trends, the users can able to achieve a wonderful experience than ever before.

The term PWA is nothing but a website, which has been engaged with wide ranges of functionalities. In recent years, 80% of internet users are accessing their required website through their smartphones and some other mobile devices.

Enhancement In Machine Learning 

The process included in machine learning is a subset of artificial intelligence. One of the significant benefits provided by machine learning is that allows the programs to gather and synthesize the information for improving the user experience. In 2020, there are wide varieties of changes have been happened in the machine learning process for issuing extra advantages to the users.

Responsive Websites 

Due to the enhancement of web development trends, the users can able to access their required websites effectively on your mobile devices. In the olden days, you cannot able to view the information clearly on your mobile phones than compared with the system. After the changes had been made on the websites, people have started to gather all the necessary information via smartphones.

Utilize this information, if you want to know about the web development trends in 2020. Thus, these are the important parts where significant changes have been made.

How To Provide Feedback To Your Web Designer?

Feedback is the most powerful tool to be required for the web designer to correct their mistakes by enhancing their skills and knowledge. Therefore, the business owners need to provide proper feedback regarding your website by analyzing the reviews from the consumer. The design of the website can be greatly varied from one designer to another that depends on their talent.

First and foremost, you need to analyze your website design thoroughly for providing your feedback accordingly. Besides, the feedback is not only helpful for your web designer but also for the business owner to learn some more information about web design. Now you are going to see some of the tips for providing feedback to your web designer.

Make Decision On Your Own Self 

This is the most common thing done by web designers. Therefore, the business owners have to ask your web designer to take the decision on your own self for acquiring some more knowledge regarding the design. While making a decision with some other people, it may have a chance to get collapse. In addition, the final result of the project may get varied from the original goals.

Don’t Include Any Personal Revenge 

Giving feedback can depends upon the work done by your web designer. If you people have any personal vengeance on that designer, it should not be reflected in your feedback. If the consumers can accept your website design effectively means, you need to appreciate the designer for providing furthermore best services. Therefore, you should not involve your personal things in the business environment for avoiding some more hassles.

Rewind Your Business Goals 

While providing the feedback, you need to rewind the business goals and requirements properly. Spend some time to analyze whether the results of the project can meet your business goals. If any of the mistakes have happened, you should mention in the feedback for avoiding that in future projects. Giving the right feedback is more important for the web designer as well as for your business.

Thus, these are all things you need to consider while giving feedback to your web designer. Hope, you have understood the information that is mentioned in the above lines.

Make website mobile friendly

Follow the tips and make website mobile friendly for mobile users

make website mobile friendly ? Do you think that the website is something that is limited to only the text and information? No! The websites are something more than that. It is the gateway through which your audience and access you and become your customers. There are certain things that you need to do when you need to take your site to the targeted audience. Continue reading to know the tips to make the site user-friendly.

Make it responsive site

It is very important that the site should be responsive as people are interested to scroll left and right to know the information. People only prefer the site that will be fit to screen when accessing any devices like the desktop, laptops, tab, smart phones, etc.

Pay attention to the contact page

When your audience like the information, product or service of yours, how will they contact you? Here comes the importance of the contact page. A survey says that 51% of the people move to the other service provider just because the contact information is insufficient in the current site.

Call to action

This is one of the important strategies that you need to handle for inviting your customers. You should have a strong call to action that mentions the name of the location. It is very important for the people who decide to buy your things.

Work on the selection of the colors

Colors are the most important aspects that you need to focus on grabbing more attention over your site. It is also an important factor for beauty and clarity. The selection of the colors may depend on the business you do and the people you target. Further, you should also pay enough attention to the images that you present on the site.

Final notes

Unless you maintain the site that is friendly for the users, it will not invite more people, which in turn will not obtain the best results. Remember all the need and why you need the website. Spend enough time to enhance the site and make it user-friendly to achieve the complete purpose of the website!

how to google review a website

how to google review a website?

Reviewing your website is simple and mandatory for providing more number of benefits to your potential customers. You need to enter into your website and browse through the pages for knowing about your website value. Whether it is good or bad, review your website is necessary for proceeding furthermore actions regarding your business. If you want to acquire a huge number of audiences for your website, then you should update your website as per the expectations of your consumers.

The process included in the website review is somewhat similar to the SEO audit but it can cover some more additional areas such as usability, Seo techniques, conversions, content marketing, and social media. Stay here and read the further lines to know about website review.

Check Your Website Content 

The main objective of creating a website is to post your content, so you should take immediate steps to review your website content. As well as, analyze the content, which is mainly used to sell your products and service in an effective manner. If the changes required in important information such as contact information, names, address, etc means that can be done directly.how to google review a website,You need to concentrate much more on the service offers, policies, check pricing, delivery costs, terms, and conditions.

Analyze The Theme Of Your Website 

There are some valid reasons for updating the theme of your website. First and foremost, it must have the ability to satisfy the requirements of the users. Therefore, you need to create a responsive theme that must provide the required information on computers, mobile phones, and tablets. At the same time, it is not necessary to update your website theme frequently. It should be done at some point when the changes are required.

Make Sure About Your Website Security 

In case, if your business website is hacked by some third parties then it will totally collapse your plan. Website security is the most significant part to be analyzed. You have to make sure whether the passwords are strong enough for protecting your data and confidential information.

Make use of this information, if you want to know about the review of your website. thus, these are the important things to be reviewed on your website.

How to know when it’s time for a website redesign ?

Top 3 indications that will show you the time for the redesigning for your website

Today, the website has become an integral part of the promotion of your business among the audience. A well designed is the great window where you will be able to reach out success apart from the heavy compared to the other competitors. Is it just enough to stop just with creating the website? No! You have to work on your website on a regular basis. Here are some of the instances where you need to redesign the website.

When bounce rate increases

When your website reaches to more bounce rate, it means that you have reached the time where you need to design it. You can view Google Analytics and find the percentage of visitors at a particular time. If the bounce is in single digit, it is fine but when it reaches 40 to 50%, it is necessary to work with it.

Long loading time

It is necessary for your site to get loaded faster as it is one of the most important features of the website. When the loading time is reduced, it automatically reduces the quality of the website. Make sure that the loading time does not exceed more than 3 seconds. If it exceeds, it is the time to work on it.

When the content is old

When the content becomes old, it automatically loses the interest among the visitors and this reduces the traffic to your site. It is found that 16 new posts of the content per month will be attracted for more than 3 times the amount of traffic. So it is necessary to work on the content at least once in a month.

Final thoughts

Today, when you are, not active in any of the aspects that are related to your business, it is not possible to succeed. The website plays a vital role in bringing your audience to be a part of your business. This can be achieved only when you are working on it. Be active and attract your customers in all possible ways and only that can be an effective move for a successful business.

What does a website cost

what does a website cost ? Website creation is the most essential factor to be considered while starting your business on the online platform. Keep in mind you people are living in a competitive world, so you should follow some of the new strategies to lead your business in a successful way. Nowadays each and every business people have decided to establish their business in the online platform for reaching their target customers easily.

One of the common questions asked by most of the business owners is the cost required for building the website. Usually, the cost of the website depends upon the personal budget as well as the goals of your company. The price range of the website can be greatly varied in accordance with the number of factors. Let see how website costs can be evaluated.

What Type Of Website You Are Going To Build? 

There are different types of websites play a significant role in the business world. You people need to consider, which type of website is suitable for your business mission. For instance, if you are going to upload a simple blog on your website, then your expenses will be very low. While building a complex e-commerce store, you need to spend some more extra money.

Choice Of Hosting And Domain You Prefers 

Remember, the terms domain name and hosting are mandatory for every website. This is the most necessary thing to be considered because people will access your website through your company domain name. However, hosting means where the website regarding files is stored. The business people can able to purchase these choices together or separately.

Decide The Type Of Platform You Are Going To Use  

Nowadays, you people have a wide variety of options are available for building your website in an effective manner. Choosing the right platform can add extra value to your website. Some of the platforms can be ready to offer free plugins and themes for minimizing your overall cost. Therefore, the business people have to pick out the best platform for running your business smoothly at an effective cost.The cost required for the website building can be varied that depends upon the above-mentioned information. Make use of this information and save your valuable money effectively.

Google ads overview

Google Ads overview is an extremely powerful platform used by everyone from small businesses to fortune 500s. Every time when someone visits Google they are likely in one of four mindsets.

 • I want to know
 • I want to do
 • I want to go
 • I want to buy

Your business has to solve one or more of these mindsets. You can answer these answers effectively using Google ads. Google ads are an online advertising platform that allows you to show up in each of those moments. Its build to put you in front of a potential customer

But it’s important that you show up on the first page and that’s where ads come in. Google ads give you visibility even if your website is not in the top organic search. Ads have all kinds of extensions. They offer the URL, some will show phone numbers, and some might show ratings and addresses and even additional sections.

As an AdWords advertiser, you have to understand where your ads end up and how they get there. Google Adwords network is divided into two areas, Google Search network and the Google display network. These text ads can also appear on Goole maps, Google shopping and websites that are search partners. Search partners include hundreds of non-Google websites. Display ads are likely banner ads. Display ads work differently. Instead of targeting based on a keyword a user supplies Google instead matches your ads to websites with content related to your targeting. 

Whenever Google serves and advertisement to a customer, it can appear in a variety of formats. We refer to these as ad types. The most popular are:

 • Text ads
 • Ads with extensions
 • Responsive ads4
 • Shopping ads
 • Image ads
 •  Video ads
 • Call only ads

Text ads are the most popular and the easiest to set up. Here we are discussing on text ads. Text ads include headlines, website URLs, and descriptive text like call to action. These are also the best performing pay per click ads you can buy. Ad extensions are text ads with few add-ons.

Adwords offer tremendous reach, precise targeting and limitless measurability. Targeting lets to show your ads topeople with specific interest.

Keywords

Keywords are phrases or words your potential customer commonly searches in Google.

Ad Location

It allows you to show your ads on search engines, commercial sites, or even personal sites.

Demographic

Age, location and language are the demographic options. You can also set day, time and frequency meaning you could show ads during certain hours of the day or certain days of a week.

Devices

You can decide if you want your ads to show on mobile, desktop, or both. 

Budget

You have the ability to control your budget. There is no minimum to get started with ad words.. The great thing is you are only going to pay when someone clicks your ad. Adwords is a pay per click model and that has tremendous advantages.

Ability to measure your ads

With adwords when someone licks your ad you will know if they clicked your ad and then did something valuable to your business. By seeing which ads get clicked and which don’t you will see where to invesyt in your campaign. That in turn can boost the return on investment. You can get other valuable data, including how much it costs you on average for advertising to your customer’s online purchases. You can also use analytics and its easy to manage your account.

How Adwords is structured?

Adwords is organised into account, campaigns, ad groups, keywords and your ads. Your account is the information you will provide when you sign up including email and billing information.

Understanding Quality score and Auction system

Google is obsessed with making sure that everything they display is relevant and that applies for organic and paid lists. Fundamentally Google Adwords is an auction based system and by that logic, the person with the highest bid should appear at the top of the page or in what we call position number 1. But the winner is actually determined by what we call Ad Rank. This is calculated by looking at your maximum bid and multiplying it against your ad quality score.

The ad quality score is depends upon the followingfactors:

 1. Expected Click Through Rate

Google ads overview is going to make an educated guess on how often people are going to click your advertisement.

 • Landing Page Experience

Your advertisement is only useful if your visitors can find what they expect once they click over to your site. Your landing page must be incredibly relevant to your ad, easy to navigate, and transparent on how you collect and use your customer database.

 • Ad Relevance

They analyse the language in your ad as it relates to what a user types into Google. This keeps people from simply buying their way into unrelated keywords.

 • Ad Extensions

Google ads overview also has extensions that you can add on to your ad units. Leveraging thse extensions can also increase your quality score. The quality score in on a scale of 1 to 1o.

Define your Goal

With a clear goal you will be able to create your strategy and evaluate the proper way to measure results. A traffic campaign is going to be focussed on the quantity of visitors and therefore clicks would be important.

The goal consists of the objective, the motivation, the effort and the KPI (Key Performance Indicator). Your KPI is not just what you are measuring but the actual quantity of that measurement you hope to achieve.

Define your products & customers

The best advertisements are focused and that focus requires you to really define what your product is & your customers are at a much more granular level than you might be used to.

What to expect

Month1

 • You make educated guesses and collect data.
 • Making changes & reviewing performance to better understand your specific market.

Month2

 • Improvements are likely
 • Making changes and review data

Month3

 • You can start achieving your return on investment through the research & tweaks you made.